Kirish

Ehtimollik nazariyasi. Tasodifiy hodisalar

Kombinatorika elementlari.

     Kombinatorika – bu diskret matematikaning diskret to’plam elementlarini berilgan qoidalar asosida tanlash va joylashtirish bilan boq’liq masalalarni yechish usullarini o’rganuvch bo’limdir.

     Qandaydir predmetlardan tashkil topgan guruhlar birikmalar yoki kombinatsiyalar deb ataladi.

     Uch xil turdagi kombinatsiyalar bor: o’rin almashtirish, o’rinlashtirish va mosliklar.

Referatni yuklab olish shartlari