Kirish

Referatlar, ma’lumotlar va taqdimotlarni tayyorlashda foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari manzili ro’yxati

   Vebsaytda mavjud referatlar, ma’lumotlar va taqdimotlar o’zbek o’quvchilari erkin o’qib o’rganishi uchun tayyorlangan. Mazkur referatlar, ma’lumotlar va taqdimotlarni tayyorlashda quyidagi adabiyotlar, ma’lumotlar, manbalar va internet saytlaridan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro’yxati:

 1. Islom Karimov. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. «O’zbekiston», 1995
 2. Islom Karimov. O’zbekiston: milliy istiqlol, siyosat, mafkura. «O’zbekiston», 1996
 3. Islom Karimov. Istiqlol va ma'naviyat «O’zbekiston», 1998
 4. Islom Karimov. Ma'naviy yuksalish yo’lida. «O’zbekiston», 1998 
 5. I.Karimov. Jamiyatimizning mafkurasi xalqni-xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin, “Tafakkur” jurnali, 2-son, 1998.
 6. I.А. Каrimоv . Оllоh  qаlbimizdа,  yurаgimizdа. Tоshкеnt, 1999.
 7. I.Karimov “Barkamol avlod orzusi”. T.: Sharq, NMK, 1999, -- 184 bet.
 8. I.А.Каrimоv .  Bаrкаmоl аvlоd  оrzusi. Tоshкеnt: «Sharq» nаshriyoti, 1999.
 9. O’zbekiston Respublikasining 2016 yilgi statistik axborotnomasi. T.: O’zbekiston Davlat statistika Qo’mitasia, 2017. - 29 b.
 10. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligining ma'lumotlari 2013, 2014 va 2015 yillar.
 11. O’zbekiston mingyillik rivojlanish maqsadlarining ma’ruzasi. BMTning O’zbekistondagi agentliklari tizimi: T.: 2012 va h.k.
 12. O’zbekistonda 2008-2013 yillarda davlat investitsiya dasturi, 2008 y, 5-b.
 13. “2011-2015 yillarda O’zbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi Dastur .
 14. Milliy istilol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, T., “Yangi asr avlodi”, 2001.
 15. Qаyumоv А. “Qadimiyat оbidаlаri”. T. 1972.
 16. B.Аhmаdjоn Islоm оdоbi vа mаdаniyati. Tоshкеnt: «Cho’lpоn», 1995 .
 17. Irisоv А. “Хоrаzmiy vа Fоrоbiy”. T., 1967
 18. Аbdullаеv I. “Bеruniygа zаmоndоsh shоirlаr”. T., 1974
 19. B.Valixo’jayev. O’zbek adabiyotshunosligi tarixi. X-XIX asrlar, T., “O’zbekiston”, 1993.
 20. Maxmudov N., Nurmonov A. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. Toshkent, 1995, 4-11-betlar.
 21. M. Rahmonov. O’zbek teatri tarixi. XVIII asrdan XX asr avvaligacha «Fan», Toshkent, 1968
 22. M. Rahmonov. Hamza va O’zbek teatri. G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, Toshkent, 1959
 23. Sh. Rizaev. Jadid dramasi. «Sharq», Toshkent, 1997
 24. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Ahmedov, S.Solixo’jayeva. O’zbek tilining mazmuniy sintaksisi.  T.: Fan, 1991.
 25. A.Nurmonov, N.Mahmudov. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. - T., 1995.
 26. Sh. Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o’zbek tili. T.: Universitet, 2006.
 27. R.Sayfullaeva va boshq. Hozirgi o’zbek adabiy tili. T.: Universitet, 2009.
 28. Sapayev Q. Hozirgi o’zbek adabiy tili. T., 2009.
 29. Tursunov U., O’rinboyev B., Aliyev A. O’zbek adabiy tili tarixi. T., 1995.
 30. Zunnunоv. Bаdiiy аsаr  tаhlili  mеtоdiкаsi. Tоshкеnt;  «O’qituvchi», 1989.
 31. Zunnunov A. va b. Adabiyot o’qitish mеtodikasi. T.: 1992
 32. Zunnunov A., A. Avliyoqulov. Pеdagogik tadqiqot usullari. T.: 2002.
 33. Zunnunov A., Xotamov N., Esonov J., Ibrohimov A. Adabiyot o’qitish mеtodikasi. T.: O’qituvchi, 1992.
 34. Yo’ldoshеv Q. Adabiyot o’qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: O’qituvchi, 1996.
 35. Vohidov R. Eshonqulov H. O’zbek adabiyoti tarixi.
 36. Orzibekov R. O’zbek adabiyoti tarixi. T., Adabiyot jamg’armasi. T., 2006.
 37. Adizova I. O’zbek adabiyoti tarixi.  – T.: 2009.
 38. Qosimov B. va boshq.    Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyoti.   T., Ma'naviyat, 2004.
 39. Mirzaev S. XX asr o’zbek adabiyoti. – T., Yangi asr avlodi. 2005.
 40. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari.   –T.: Sharq, 2008
 41. Quronov D. Adabiyoshunoslikka kirish. –T.: O’qituvchi, 2004.
 42. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T.: O’qituvchi, 2005.
 43. Umurov H. Adabiyot nazariyasi. –T.; Sharq NMK, 2002.
 44. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: Xalq merosi, 2004
 45. Nazarov B, Rasulov A., Axmedova Sh., Qa'ramonov Q. O’zbek adabiy tanqidi tarixi. – T.: Tafakkur qanoti, 2012.
 46. Mirqosimova M. Hozirgi adabiy jarayon. O’quv qo’llanma. –T.: TD
 47. Q. Yo’ldоshеv. Аdаbiyot o’qitishning  ilmiy – nаzаriy аsоslаri. Tоshкеnt:  «O’qituvchi», 1996.
 48. Falsafa. T., “Sharq”, 1999, 401-445-betlar.
 49. V.G.Belinskiy. Tanlangan asarlar. T., O’zbekiston SSR davlat nashriyoti, 1955, 131-134-betlar.
 50. Oybek. Adabiyot to’g’risida, T., “Fan”, 1985.
 51. Muhammad Yusuf. Yolg’onchi yor, T., G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot  va san’at nashriyoti, 1994.
 52. T.Boboyev. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O’qituvchi”, 1979, 24-33-betlar.
 53. Hotam Umurov. Adabiyot nazariyasi, o’quv qo’llanma, S., SamDU nashri, 2001, 14-30-betlar.
 54. To’xta Boboyev. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O’qituvchi” 1979, 9-18- betlar.
 55. Abdulla Ulug’ov. Adbiyotshunoslikka kirish, T., “Universitet”, 2000, 5-10 betlar.
 56. N.Shukurov, N.Hotamov, Sh.Xolmatov, M.Maxmudov. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O’qituvchi”, 1984, 2-33 betlar.
 57. Erkin Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish, T., “O’qituvchi”, 1995, 6-8 betlar.
 58. Hotam Umurov. Tahlil san’ati, T., G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1978, 3-72 betlar.
 59. N.Hotamov, B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o’zbekcha izohli lug’ati, T., “O’qituvchi”, 1979.
 60. T. Boboyev.  Adabiyotshunoslik  asoslari, T.,  «O’zbekiston», 2002,  459 -477- betlar.
 61. D. Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish,  T., A. Qodiriy  nomidagi   Xalq merosi nashriyoti, 2004, 166-181-betlar.
 62. Q.Azizov, O.Qayumov. Chet el adabiyoti tarixi. T., 1987.
 63. Gete. «Verterning iztiroblari», T., 1975.
 64. Gete I.V. «Faust, T., Adab va san`at nashriyoti, 1972-74 y.PU,
 65. “G’оyiblаr хаylidаn yongаn chirоqlаr”. Mаqоlаlаr to’plami. T., 1994
 66. Vvedeniye v literaturovedeniye, M., “Vыshaya shkola”, 1988, 180-183-betlar.
 67. A.Navoiy. Sab’ai sayyor. T., G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1977.
 68. A.Qodiriy. O’tgan kunlar. Mehrobdan chayon. T., G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1994
 69. P.Qodirov. Ona lochin vidosi(tarixiy roman), T., “Sharq”, 2001.
 70. A.Muxtor. Uyqu qochganda(tundaliklar). T., “Ma’naviyat”, 1997.    
 71. Z.M.Bоbur. “Bоburnоmа”. T. 2007.
 72. “Buyuk siymоlаr, аllоmаlаr”. 2-kitоb. T. 1996.
 73. I.Mirzаyеv. “Bоbur mа`rifаti”. T. 1996.
 74. А.Аbdug`аfurоv. “Qаlb qа`ridаgi qаdriyatlаr”. T. 1998.
 75. B.Mаmеdоv. «Bоburnоmа» vа xаlq оg`zаki ijоdi. T. 1989.
 76. Х.Аbdurаhmоnоv. O’zbеk sаtirаsi
 77. T.Bоbоеv. Аdаbiyotshunоslikkа kirish kursidаn o’quv mеtоdik qo’llаnmа
 78. I.Sultоn. Аdаbiyot nаzаriyasi
 79. Аdаbiyotshunоslik tеrminlаrining ruschа-o’zbеkchа izохli lug’аti.
 80. Bol’zak Onar de. Gobsek, Sagri teri tilsimi.T., Adab va san`at. 1981.
 81. Bol’zak Onare. Gorio ota. T. Badiiy adab. nashr. 1968.
 82. Stendal’ Qizil va qora. 1830 yil. Xronikasi – T., T.,Adab va san`at nashriyoti, 1979.
 83. Stendal’. Parma ibodatxonasi. –T. Meditsina, 1990.
 84. Azizov Q. Qayumov O. CHet el adabiyoti tarixi. T., O`qituvchi, 1982
 85. Chet el adabiyoti tarixi.Namunaviy dastur va Ishchi dastur.2004, T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2004
 86. Alimuhammedov A. Antik adabiyot tarixi. T.: O`qituvchi, 1976,-416 bet.
 87. Komilov N. Tafakkur karvonlari. T., Ma`naviyat. 1997.
 88. Homer. Iliada. T.: G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1988.
 89. Homer. Odisseya. Ikkinchi qo`shiq g’g’ “Jahon adabiyoti” 2001,№8, 58 – 66 –bet.
 90. F.Sulaymonova. Sharq va G’arb. T.: O`zbekiston, 1999.
 91. F. Boynazarov. O`rta Osiyoning antik davri. –T.: O`kituvchi, 1991.
 92. F.Boynazarov. Qadimgi davr tarixi . Jizzax, “Sangzor”, 2002.
 93. Nosirov O. O’zbek adabiyotida g’azal.-T.,1972
 94. Haqqulov I. O’zbek adabiyotida ruboiy.-T.,1981
 95. Xolliyeva G. Musammat janri haqida mulohazalar\\O’zbek tili va adabiyoti.-2001.-№6.-B.22-24
 96. Oymatova M. Fardlarning vujudga kelishi masalasiga doir\\O’zbek tili va adabiyoti -1998.-№5.-B.8-11
 97. Jo’rayev J. Turkiy adabiyotda muammo janrig’g’ O’zbek tili va adabiyoti.-1998.-№6.-B.10-12
 98. Mаllаеv N.M. «O’zbek аdаbiyoti tаriхi». T., 1976 y.
 99. O’zbek аdаbiyoti tаriхi. 5 tоmlik. T., 1977-78 y.
 100. Lutfiy. Dеvоn. T., 1965 y.
 101. S.Erkinоv. Lutfiy. T., 1965 y.
 102. Fоzilоv E. «Lutfiyning «Gul vа Nаvro’z»i haqidа», «O’zbek tili vа аdаbiyoti». T., 1972 y, 2-sоn.
 103. Rustаmоv А. «Gulu Nаvro’z»ning muаllifi to’g’risidа, «O’zbek tili vа dаbiyoti». 1972 y, 3-sоn.
 104. Lutfiy. «Sеnsаn sеvаrim», «O’zbek аdаbiyoti bo’stоni». T., 1989 y.
 105. Kаrimоv G’АZАL. O’zbеk аdаbiyoti tаriхi. T., 1975.
 106. Yoqubоv Х. Хаlqpаrvаr shоir. T., 1949.
 107. Yaqubоv Х. O’zbеk dеmоkrаtik shоiri Muqimiy. T., 1953.
 108. Оlimjоnоv А. Muhаmmаd аmin muqimiy. T., 1953.
 109. Rasulov A. Iste’dod va e’tiqod. Toshkent, “Sharq” NMK, 2000.
 110. To’plam. Matonat va muhabbat. Toshkent, “Universitet”, 1999.
 111. Mustaqillik davri adabiyoti. T., 2006.
 112. I.G’afurov. Mangu latofat. T., “Sharq”, 2008.
 113. U.Hamdam. Yangilanish ehtiyoji. T., “Fan”, 2007.
 114. B.Sarimsoqov. Badiiylik asoslari va mezonlari. T., 2004.
 115. Y.Solijonov. Haqiqatning sinchkov ko’zlari. T., 2009.
 116. Narmanov A.Ya. va boshqalar. Umumiy topologiyadan mashq va masalalar to’plami. T.Universitet, 1996.
 117. Abdullaev N. va boshqalar, Algebradan laboratoriya topshiriqlari, T., Univ., 2007.
 118. Iskandarov R, Nazarov R “Algebra sonlar nazariyasi” I,II-qism
 119. Novosyolov S.I. “ Sonlar nazariyasi asoslari”
 120. Gmurman V.ye. «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika», Toshkent, O’qituvchi,1978y.
 121. S.H. Sirojidinov, M. Mamatov. «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika». Toshkent, «O’qituvchi». 1982y.
 122. Aleksandrov A.D., Nesvetaev N.Yu. Geometriya. M.,Nauka,1990.
 123. Narmanov A.Ya. Differensial geometriya. T. Universitet, 2003
 124. Pogorelov A.V. Differensialnaya geometriya. M.,1974.
 125. Narmanov A.Ya. va boshqalar. Umumiy topologiyadan mashq va masalalar to’plami. T.Universitet, 1996.
 126. Sbornik  zadach po differensialnoy geometrii. Pod red. Fedenko A.S. M., 1979.
 127. Bakelman I.Ya., Verner A.L., Kantor B.e. Vvedenie v differensialnuyu     geometriyu   v selom. M., Nauka, 1973.
 128. Sobirov M.A., Yusupov A.e. Differensial geometriya kursi. T:, O’qituvchi, 1965.
 129. Gmurman V. «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika» dan masalalar yechishga doir qo‘llanma, Toshkent, O’qituvchi, 1980y.
 130. Gabasova R., Kirillova F.M. Optimallashtirish usullari –T: O’zbekiston, 1995.
 131. F. Badalova Optimallashtirish nazariyasi va matematik programmmalashtirish. -T. 1989
 132. Kyunsi G.P. Nelineynoe programmirovanie. –M.; Sov. Radio. 1962.
 133. Bellman R. Dinamicheskoe programmirovanie. –M.; IL, 1960.
 134. M.Xoliqov, N.Teshaboeva «Fure qatorlari va variatsion hisob», T. 1950 y.
 135. D.Yormatova. Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi. Toshkent. Aloqachi. 2008.
 136. D.Yormatova. Tabiiy fanlar konsepsiyasi. Farg’ona. 2008.
 137. Yo.To’raqulov va boshqalar. Umumiy biologiya.T. Sharq. 2002.
 138. M.Valixonov.Tabiiy fanlarning konsepsiyasi. Toshkent. 2006.
 139. I.Xamdamov. Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi. Toshkent. Faylasuflar milliy uyushmasi. 2007.
 140. Shkvalovskiy I.V.Vselennaya, jizn, razum. M.1987.

Internet saytlar ro’yxati:

 1. www.mineconomy.uz
 2. www.soliq.uz
 3. www.gov.uz
 4. www.press-service.uz
 5. www.lex.uz
 6. www.mf.uz
 7. www.stat.uz
 8. www.ziyonet.uz
 9. www.wikipedia.org
 10. www.economy.org
 11. www.uz.denemetr.com
 12. www.kun.uz
 13. www.daryo.uz
 14. www.tdiu.uz

SO'NGI YANGILIKLAR

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com